LA, T. P.; NGUYỄN, K. S.; VŨ, T. Đức. Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị di tích thời đại đá cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 3, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.3.2023.223. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/223. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.