LÊ, M.; NGUYỄN, Đỗ H. P.; NGUYỄN, T. T. Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 3, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.3.2023.203. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/203. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.