NGUYỄN, T. H. Phát triển bền vững Hội An từ tài nguyên văn hóa. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 14-23, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/2. Acesso em: 10 tháng 12. 2022.