NGUYỄN, D. C. Chuyến triều cống sau cùng của triều đại Tây Sơn. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 2, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.2.2023.158. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/158. Acesso em: 28 tháng 9. 2023.