NGUYỄN, Đình T. Determining Modes of the 2D g-Navier-Stokes Equations. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 2, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.2.2023.146. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/146. Acesso em: 28 tháng 9. 2023.