DƯƠNG, B. T. Tác động của “bad review” đối với hình ảnh thương hiệu. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 3, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.3.2023.140. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/140. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.