NGUYỄN, C. T. Vài đóng góp của tự điển Béhaine trong văn hoá ngôn ngữ Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. (01)(05), p. 90-103, 2023. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/139. Acesso em: 9 tháng 6. 2023.