NGUYỄN, N. Q. Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 16-25, 2023. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/132. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.