DANH, T. N. Định hướng khai thác múa dân gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 3, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.3.2023.123. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/123. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.