ĐỖ, M. N. RECENT ENHANCEMENTS IN DETECTING ABUSED WEIGHT DRUGS FOR CATTLE: AN EMERGENCY ISSUE!. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. (01)(05), p. 38-49, 2023. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/122. Acesso em: 9 tháng 6. 2023.