PHAN, H. M. T. Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 2, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.2.2023.120. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/120. Acesso em: 28 tháng 9. 2023.