NGUYỄN, P. Q. Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và một số đề xuất. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. (01)(05), p. 104-119, 2023. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/116. Acesso em: 9 tháng 6. 2023.