NGUYỄN, X. V. Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. (01)(05), p. 2-15, 2023. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/105. Acesso em: 9 tháng 6. 2023.