TRẦN, T. D. Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 81-88, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/10. Acesso em: 10 tháng 12. 2022.