Lê, T. H. T., & Lê, N. Q. (2022). The economic benefits of community-based rural tourism on rural development: a case study of Tra Que village, Vietnam. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), 76-91. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/92