Trần, T. N., Phạm, V. Q., & Phan, C. Đạt. (2022). Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), 75-80. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/9