Nguyễn, X. V. (2022). Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), 60-73. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/88