Hoa, H. L. (2022). Mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), 42-59. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/81