Tạ, T. H. (2022). Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), 14-27. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77