Trần, T. N. N., Phan , T. T., & Nguyễn, L. T. A. (2022). Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), 92-103. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/74