Nguyễn, T. H., Lại , T. H., Trần, C. H. T., Trần, T. M., Trần, T. V., Hứa, T. L. O., Phạm , T. N., Đỗ , T. T. M., Nguyễn , T. T. H., & Phạm , T. V. P. (2022). Thực trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á trong thời kỳ giãn cách xã hội do COVID-19. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), 28-39. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/72