Trương, T. H. (2022). Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), 40-55. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/71