Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. V. P., Đặng, T. X. Q., Võ, V. L., Nguyễn, V. K., Võ, T. B. H., & Mã, C. T. (2022). Khảo sát đặc điểm vi học, thành phần hóa học và hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis affinis. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), 57-66. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/7