Đoàn, M. D., & Trần, Q. H. (2022). A review of the bioactivity of beauvericin - a bioactive compound produced by fungi. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), 2-11. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/69