Nguyễn, C. T. (2022). Đũa: Vì sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ “箸”?. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(3), 122-143. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/68