Trần, Đức A. S. (2022). Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến “Chiếu Cần Vương” (1889): Tư liệu và bình luận. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), 88-119. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/67