Trần, T. V. (2022). Yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(3), 104-121. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/66