Trần, T. D., Nguyễn, T. V. H., Nguyễn, . T. H. T., & Huỳnh , T. T. Q. (2022). Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), 12-27. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/65