Trần, V. A. (2022). Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(4), 74-87. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/64