Nguyễn, T. N. S., Trần, Đình T. N. H., Thái, T. M. P., Lê, M. Q., Trần, M. H., & Lê, T. H. V. (2022). Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Lan kim tuyến. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), 39-48. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/5