Trần, L. Y., Phan, V. H. V. ., Trần , T. M. ., & Lại , T. H. . (2022). Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện . Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(4), 28-41. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/45