Vũ, Q. M., & Lê, T. A. (2022). Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(4), 2-13. https://doi.org/10.59907/daujs.1.04.2022.40