Vũ, Q. M., & Lê, T. A. (2022). Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), 2-13. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/40