Trần, T. N. N. (2022). Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), 32-38. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/4