Nguyễn, T. N. D. (2022). Influencer Marketing trong thời đại số. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), 24-31. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3