La, T. P., Nguyễn, K. S., & Vũ, T. Đức. (2023). Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị di tích thời đại đá cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.223