Nguyễn, T. H. (2022). Phát triển bền vững Hội An từ tài nguyên văn hóa. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), 14-23. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/2