Nguyễn, D. C. (2023). Chuyến triều cống sau cùng của triều đại Tây Sơn. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.158