Trần, T. V. (2023). Bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc miền núi phía bắc di cư vào địa bàn Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.149