Nguyễn, Đình T. (2023). Determining Modes of the 2D g-Navier-Stokes Equations. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.146