Dương, B. T. (2023). Tác động của “bad review” đối với hình ảnh thương hiệu. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.140