Nguyễn, C. T. (2023). Vài đóng góp của tự điển Béhaine trong văn hoá ngôn ngữ Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), 90-103. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/139