Nguyễn, T. L., & Nguyễn, P. T. (2023). Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.133