Nguyễn, N. Q. (2023). Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), 16-25. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/132