Danh, T. N. (2023). Định hướng khai thác múa dân gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.123