Đỗ, M. N. (2023). RECENT ENHANCEMENTS IN DETECTING ABUSED WEIGHT DRUGS FOR CATTLE: AN EMERGENCY ISSUE!. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), 38-49. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/122