Phan, H. M. T. (2023). Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.120