Nguyễn, P. Q. (2023). Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và một số đề xuất. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), 104-119. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/116