Nguyễn, X. V. (2023). Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), 2-15. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/105