Trần, T. D. (2022). Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), 81-88. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/10