1.
Trần TN, Phạm VQ, Phan C Đạt. Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh. daujs. 2022;1(01):75-80. Truy cập Tháng Chạp 8, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/9